OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov  a rovnako zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Uvedená právna úprava má zabezpečiť bezpečné nakladanie s osobnými údajmi, ktoré pri každodenných činnostiach poskytujete rôznym osobám. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, akým spôsobom my nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.

Kto sme ?      

HYPERION COMPANY s.r.o.
IČO: 50 718 843
Werferova 6, 040 11 Košice
V zastúpení: MUDr. Tatiana Macková – konateľ
kontaktné údaje: office@hyperion.company

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Naša ponuka je určená pre kupujúcich nad 16. rokov veku.

V prípade akýchkoľvek otázok či pripomienok nás môžete kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára na našom webovom sídle.

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Ak si u nás chcete objednať tovar:

 • Pokiaľ chcete využiť svoju možnosť a zakúpiť ponúkaný tovar prostredníctvom objednávkového formulára, je potrebné na úspešné vybavenie objednávky získať od Vás nasledovné údaje:
  • meno,
  • priezvisko,
  • adresa bydliska a adresa na zaslanie objednávky, pokiaľ nie sú zhodné,
  • telefónne číslo,
  • e-mailová adresa.

Nakoľko sa objednávka realizuje prostredníctvom webovej stránky, máme k dispozícii aj Vašu IP adresu. Taktiež, pokiaľ sú prevádzané platby za tovar prostredníctvom bankového prevodu, budeme mať k dispozícii aj Vaše číslo bankového účtu.

Osobné údaje sú spracúvané za účelom realizovania Vašej objednávky, pričom sú po jej úspešnom vybavení uchované a archivované v súlade s osobitnými zákonmi aspoň 10 rokov.

Pokiaľ si u nás chcete uplatniť reklamáciu

 • Pokiaľ chcete uplatniť reklamáciu na zakúpený tovar, sú spracúvané Vaše osobné údaje v rozsahu:           
  • meno,
  • priezvisko,
  • adresa,
  • kontaktné údaje,
  • podpis.

Pokiaľ sa reklamácia realizuje prostredníctvom webovej stránky, máme k dispozícii aj Vašu IP adresu.

Osobné údaje sú spracúvané za účelom realizovania Vašej reklamácie, pričom sú po jej úspešnom vybavení bezodkladne vymazané, pokiaľ si povaha reklamácie nevyžaduje ich uchovávanie v účtovníctve Prevádzkovateľa.

Pokiaľ nás chcete kontaktovať

 • Na našom webovom sídle môžete nájsť kontaktné formuláre, prostredníctvom ktorých nás môžete s Vašimi požiadavkami priamo kontaktovať. Aby sme Vás vedeli osloviť, vyžadujeme uviesť aspoň Vaše meno a e-mailovú adresu, na ktorú Vám vieme odpovedať. Nakoľko sa Vaša požiadavka realizuje prostredníctvom webového sídla, budeme mať k dispozícii aj Vašu IP adresu.

Uvedením Vašich údajov a zaslaním kontaktného formulára udeľujete súhlas so spracúvaním uvedených osobných údajov.

Osobné údaje sú uchovávané v závislosti od povahy Vašej požiadavky, pričom po jej úspešnom vybavení budú vymazané.

Pokiaľ máte s nami uzatvorenú zmluvu

 • Ak  máte s nami uzatvorené zmluvy, spracúvame osobné údaje štatutárnych orgánov v rozsahu meno, priezvisko a podpis. Osobné údaje zo zmlúv sa nespracúvajú, no je potrebné ich archivovať aspoň 5 rokov po uplynutí účinnosti predmetnej zmluvy.

S kým zdieľame Vaše osobné údaje?

Za účelom zabezpečenia doručenia objednávky Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo:

 1. kuriérskej službe Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498,
 2. spoločnosti IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji 900 28, IČO: 31 342 621, ktorá prevádzkuje sieť Balíkomatov 24/7.

Účtovníctvo prevádzkovateľa vedie externá účtovníčka, ktorej budú poskytované osobné údaje v rozsahu potrebnom na vedenie účtovníctva.  K osobným údajom sa môžu dostať aj poskytovatelia webových stránok www.superfaktura.sk a poskytovatelia webovej stránky e-shopu.

Nech už sme získali osobné údaje za akýmkoľvek účelom, môžete si voči nám uplatňovať nasledujúce práva:

Odvolanie súhlasu

Pokiaľ ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov a neprajete si, aby sme Vaše osobné údaje naďalej spracúvali, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu však samo o sebe neznamená, že doteraz spracúvanie osobné údaje sú spracúvané nezákonne.

Právo na prístup

Právo na prístup k osobným údajom znamená, že si môžete vyžiadať potvrdenie, či spracúvame práve Vaše osobné údaje.

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame, zašleme Vám potvrdenie s informáciami:

 1. za akým účelom ich spracúvame,
 2. o aké osobné údaje sa jedná,
 3. či sú osobné údaje poskytované iným osobám,
 4. predpokladaná doba uchovávania osobných údajov,
 5. či spracúvame osobné údaje automatizovane vrátane profilovania.

Na požiadanie Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré spracúvame. Informácie sa poskytujú prioritne elektronickými prostriedkami, pokiaľ by ste mali záujem o iný spôsob, je potrebné ho v žiadosti uviesť.

Právo na opravu osobných údajov

Kedykoľvek máte právo požiadať o nápravu spracúvaných osobných údajov pokiaľ zistíte, že o Vás spracúvame nesprávne osobné údaje, či je potrebné tieto údaje doplniť.

Právo na vymazanie/zabudnutie osobných údajov

Máte právo požadovať výmaz osobných údajov. Vymazanie je však možné len za zákonom stanovených podmienok, a to:

 1. pokiaľ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali;
 2. pokiaľ odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ, na základe ktorého s osobnými údajmi ďalej narábame,
 3. pokiaľ úspešne uplatníte jednu z námietok spracúvania osobných údajov,
 4. pokiaľ sa osobné údaje spracúvali nezákonne,
 5. pokiaľ je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. pokiaľ osobné údaje boli získavané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osôb mladších ako 16 rokov.

Nie vo všetkých prípadoch však budeme nútení Vašej žiadosti vyhovieť. Za predpokladu, že je spracúvanie osobných údajov potrebné:

 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinností alebo úloh podľa zákona alebo medzinárodnej zmluvy,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by uplatnenie tohto cieľa znemožnili čo neprimerane sťažili,
 5. na uplatnenie právneho nároku,

budete musieť tieto zásahy strpieť.

Pokiaľ vyhovieme Vášmu podnetu a údaje vymažeme, kontaktujeme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje z dôvodu, že boli poskytované od nás. Rovnako všetky zverejnené osobné údaje stiahneme.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, a to:

 1. v čase, keď napadnete správnosť spracúvaných osobných údajov a my overujeme Vašu požiadavku,
 2. pokiaľ sa osobné údaje pracúvajú nezákonne, no namiesto ich vymazania nás požiadate o obmedzenie ich použitia,
 3. pokiaľ naďalej nepotrebujeme spracúvať Vaše osobné údaje, no vy ich potrebujete na uplatnenie svojho nároku,
 4. pokiaľ si uplatníte námietku spracúvania osobných údajov a my preverujeme jej opodstatnenosť.

Obmedzenie spracúvania bude znamenať, že sa s Vašimi údajmi v danom čase nenakladá. Pracovať s týmito údajmi budeme oprávnení len za predpokladu, že nám k tomu dáte súhlas, či na účel uplatneného nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.  Obmedzenie spracúvania osobných údajov prebieha po dobu potrebnú na zváženie ďalšieho postupu. Akonáhle zhodnotíme, že sme oprávnení s Vašimi osobnými údajmi ďalej nakladať, budeme Vás o tomto rozhodnutí informovať.

Právo na prenosnosť údajov

Prenosnosť údajov znamená, že údaje, ktoré ste nám poskytli na základe súhlasu alebo zmluvy, na Vašu žiadosť „prenesieme“ inej osobe.

Podmienkou však je, aby sme tieto údaje spracúvali v automatizovanej podobe, t. j. elektronicky, aby bolo s nimi možné týmto spôsobom manipulovať.

Právo namietať

Kedykoľvek máte možnosť namietať spracúvanie Vašich osobných údajov v konkrétnych situáciách, pokiaľ

 1. vykonávame spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu alebo úlohy realizovanej vo verejnom záujme či pri výkone verejnej moci.

Vašu námietku vždy posúdime s ohľadom na zásah do konkrétnych práv, ktoré namietate, pričom Vás o výsledku tohto posúdenia budeme informovať.

 • spracúvame Vaše osobné údaje na účely priameho marketingu. Táto námietka je absolútna čo znamená, že osobné údaje nebudeme ďalej za týmto účelom spracúvať.
 • sa spracúvanie vykonáva na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely okrem situácie, že je takéto spracovanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu zákona, máte možnosť podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Vaše sťažnosti, námietky či žiadosti vybavujeme do 30 kalendárnych dní, pričom Vás vždy budeme o výsledku informovať.